Faculty Banner

A - F

 

Dr. Donald Beermann

 

Donald Beermann

Interim
Associate Dean, Professional Program in Veterinary Medicine
Director, School of Veterinary Medicine and Biomedical Sciences

120 VBS
(402) 472-2952
dbeermann2@unl.edu

 

 

 

Dr. Bruce Brodersen

 

Bruce Brodersen

Assistant Professor

124 VDC
(402) 472-8471
bbrodersen1@unl.edu

 

 

 

Dr. Thomas Burkey

 

Thomas Burkey

Associate Professor

C206 ANSC
(402) 472-6423
tburkey2@unl.edu

 

 

 

Dr. Michael Carlson

 

Michael Carlson

Assistant Professor Practice

142 VDC
(402) 472-8459
mcarlson3@unl.edu

 

 

 

Dr. Manuel Roberto Cortinas

 

Manuel Roberto Cortinas

Assistant Professor Practice

113 VBS
(402) 472-6502
rcortinas@unl.edu

 

 

 

Dr. Gustavo Delhon

 

Gustavo Delhon

Director - Professor

203 VBS
(402) 472-8538
gdelhon3@unl.edu

 

 

 

Dr. Alan Doster

 

Alan Doster

Director - Professor

149 VDC
(402) 472-9683
adoster1@unl.edu

 

 

 

 

G - K

 

Dr. Todd Georgi

 

Todd Georgi

Lecturer

A224e ANSC
(402) 472-8655
tgeorgi2@unl.edu

 

 

 

Dr. Laura Hardin

 

Laura Hardin

Coordinator

120B VBS
(402) 472-7306
laura.hardin@unl.edu

 

 

 

Dr. Seth Harris

 

Seth Harris

Assistant Professor

104 VBS
(402) 472-8542
sharris4@unl.edu

 

 

 

Dr. Douglas Hostetler

 

Douglas Hostetler

Associate Professor

111 VBS
(402) 472-9482
dhostetler2@unl.edu

 

 

 

Dr. Bradley Jones

 

Bradley Jones

Assistant Professor Practice

105 VBS
(402) 472-8505
bjones4@unl.edu

 

 

 

Dr. John Kammermann

 

John Kammermann

Associate Professor

A224g ANSC
(402) 472-6434
jkammermann2@unl.edu

 

 

 

Dr. James Keen

 

James Keen

Associate Professor

GPVEC
(402) 472-4506
jkeen3@unl.edu

 

 

 

 

L - R

 

Renee McFee

 

Renee McFee

Lecturer

A224 ANSC
(402) 472-6440
rmcfee3@unl.edu

 

 

 

Dr. Rodney Moxley

 

Rodney Moxley

Professor

136 VBS
(402) 472-8460
rmoxley1@unl.edu

 

 

 

Dr. Fernando Osorio

 

Fernando Osorio

Professor

111 MOLR
(402) 472-7809
fosorio1@unl.edu

 

 

 

Dr. Gary Pickard

 

Gary Pickard

Professor

212 VBS
(402) 472-8558
gpickard2@unl.edu

 

 

 

Dr. Richard Randle

 

Richard Randle

Associate Professor

107 VBS
(402) 472-0446
rrandle2@unl.edu

 

 

 

Dr. Jay Reddy

 

N R Jayagopala Reddy

Associate Professor

202 VBS
(402) 472-8541
jayreddy@unl.edu

 

 

 

 

Dr. Brittney Riley

 

Brittney Riley

Lecturer

105 VBS
(402) 472-8505
briley@unl.edu

 

 

 

 

S - Z

 

Dr. Patricia Sollars

 

Patricia Sollars

Associate Professor

222 VBS
(402) 472-0146
patricia.sollars@unl.edu

 

 

 

Dr. Christina Topliff

 

Christina Topliff

Research Associate Professor

137 VDC
(402) 472-1480
ctopliff2@unl.edu

 

 

 

Dr. Jennifer Wood

 

Jennifer Wood

Associate Professor

A224 ANSC
(402) 472-6437
jwood5@unl.edu

 

 

 

 

 

 

 

Staff

Shawna Clement
Lab Technologist ISU/UNL Coop Vet Med Education Program
A224D ANSC
(402) 472-9425
sclement2@unl.edu

 

Marsha Yelden
Administrative Support Associate
120 VBS
(402) 472-7306
myelden1@unl.edu